Hoogewerff-Fonds reikt nieuwe Stimuleringsprijs voor het eerst uit in 2010

Hoogewerff-Fonds reikt nieuwe Stimuleringsprijs voor het eerst uit in 2010

Uitnodiging tot voordracht van kandidaten.

Het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds is van plan tijdens het tiende Netherlands Process Technology Symposium in oktober 2010 voor de eerste maal de “Hoogewerff Stimuleringsprijs” uit te reiken. Dit is een aanmoedigingsprijs voor (een team van) beginnende onderzoekers die werk verrichten op het gebied van de chemische technologie in de ruimste zin des woords, waarbij creativiteit, vernieuwend denken en innovatie sterk naar voren springen. Dit werk moet verricht worden aan een Universiteit in Nederland. De prijs bestaat uit een symbolisch kunstwerk voor het team en uit een medaille voor elk van de teamleden.

Een Commissie van Voorbereiding heeft tot taak tijdig een aanbeveling voor de Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010 uit te brengen aan het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds. De voorzitter van deze commissie is ir. H. Kimmels.

Voor de toekenning van de Hoogewerff Stimuleringsprijs komt veelbelovend jong talent in aanmerking, zowel teams als personen die hun werk in Nederland hebben verricht.

Voor de toekenning van de prijs is vereist dat het team of de kandidaat heeft getoond creatief en vernieuwend werk te verrichten met zicht op een industriële toepassing. Bij de beoordeling daarvan moet worden gelet op originaliteit en op de maatschappelijke en economische betekenis. Deze moeten blijken uit documenten die door het team of de kandidaat zijn voortgebracht, zoals publicaties, rapporten, octrooien, of uit gedane uitvindingen en dergelijke.

Er worden geen eisen gesteld aan aard en omvang van de opleiding van de kandidaten; naast academisch gevormden komen dus zeker ook kandidaten met andere opleidingen in aanmerking. Juist in teams verwachten wij een mix van uiteenlopende opleidingen en bekwaamheden, ook buiten het vakgebied van de chemische technologie.

Om tot een zo verantwoord mogelijke keuze van kandidaten voor deze Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010 te komen, wil de Commissie van Voorbereiding u verzoeken na te gaan of u teams of personen kunt voordragen die als gegadigden in aanmerking kunnen komen. Wij verzoeken u met name aandacht te geven aan teams die de innovatieve kracht van samenwerking tussen disciplines laten zien, op weg naar een praktische toepassing van nieuwe kennis. De commissie stelt het op hoge prijs hiertoe van uw zijde voorstellen te mogen ontvangen, voorzien van een argumentatie en van ondersteunende documenten. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld.

De uiterste datum van inzending van voordrachten van kandidaten is 30 september 2009. U kunt uw reacties, bestaande uit een voordracht van maximaal 2 A4, en eventuele bijlagen van maximaal 10 A4, sturen naar de:

Commissie van Voorbereiding Hoogewerff Stimuleringsprijs 2010
p/a Ir. H. Kimmels
Van der Hoevenlaan 13
2651 DE Berkel en Rodenrijs

of info@hoogewerff-fonds.nl.

De Commissie van Voorbereiding ziet met belangstelling uw reacties tegemoet en wil u bij voorbaat danken voor uw medewerking.

Plaats een reactie