1977 Ir. H.J.A. Schuurmans

Hoogewerff Jongerenprijs 1977

Ir. H.J.A. Schuurmans

Ir. H.J.A. Schuurmans (Shell) heeft baanbrekend werk verricht in het veld van chemicaliën-transport per schip. In het bijzonder richtte zijn werk zich op de technische afwerking van de in 1973 door de AInternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships@vastgelegde regels voor het operationeel afvoeren van chemicaliën door tankers. De wisseling van lading maakt het ontwerpen van reinigingsprocedures nodig. Met grote chemisch-technologische bekwaamheid heeft Ir. Schuurmans het multi-variabele systeem kwantitatief onderzocht in nauw overleg met een stuurgroep waarin het Directoraat Generaal van Scheepvaart, Rijkswaterstaat, de Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging en het Nederlands Maritiem Instituut waren vertegenwoordigd.

In het bijzonder richtte zijn werk zich op de technische afwerking van de in 1973 door de AInternational Convention for the Prevention of Pollution from Ships@vastgelegde regels voor het operationeel afvoeren van chemicaliën door tankers.

“Zijn werk op het gebied van gestructureerde katalytische reactoren is van uitzonderlijke kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd in het veld.”

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.