Doelstelling

Doelstelling

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft ten doel het stimuleren en belonen van excellentie op de volgende terreinen:

  • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de chemische technologie in de meest brede zin van het woord;
  • wetenschappelijk en technisch onderwijs op dit gebied;
  • activiteiten op dit gebied gericht op kennisvalorisatie, industriële innovatie, en/of de start van nieuwe bedrijven;
  • activiteiten gericht op het ontwikkelen, stimuleren en versterken van de positie van dit gebied in de samenleving.

Het Hoogewerff-Fonds wil dit doel bereiken door:

  • toekenning van de Hoogewerff Gouden Medaille aan een gerenommeerde persoon die zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden op het gebied van de chemische technologie. Deze onderscheiding dient als belangrijke waardering voor het gehele levenswerk van de betrokkene.
  • toekenning van de Hoogewerff Jongerenprijs aan een veelbelovende kandidaat jonger dan veertig jaar, die een opvallende prestatie heeft geleverd op het gebied van de chemische technologie. Deze onderscheiding dient als belangrijke erkenning van de kwaliteiten van de betrokkene en als stimulans voor de verdere carrière.
  • toekenning van de Hoogewerff Stimuleringsprijs aan een persoon, groep van personen, organisatie, instituut of bedrijf welke zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden in het realiseren van nieuwe bedrijvigheid en/of industriële innovatie. Deze onderscheiding dient als belangrijke stimulans voor verdere initiatieven op dit gebied.

Het Bestuur kan tevens besluiten tot het financieel steunen of belonen van activiteiten die door derden worden ontplooid en die naar het oordeel van het Bestuur bijdragen aan het doel van het Hoogewerff-Fonds, zoals activiteiten georganiseerd door studentenverenigingen en/of de instelling van deeltijdleerstoelen door universiteiten.

Kaptein

2017 Hoogenwerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Kiss

2013 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr.ir. A.A. Kiss

De Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2013 toegekend aan dr.ir. A.A. (Tony) Kiss (38) van AkzoNobel. Dr.ir. Tony Kiss heeft belangrijk onderzoek gedaan aan verbetering van destillatieprocessen en ontwikkeling van innovatieve en duurzame scheidingsprocessen. Hij combineert een grote mate van creativiteit met een uitstekend theoretisch inzicht en een grote gedrevenheid voor een wetenschappelijke aanpak van technologische problemen.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.