Stichting Hoogewerff-Fonds besluit tot statutenwijziging

Stichting Hoogewerff-Fonds besluit tot statutenwijziging

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft op 20 april 2007 met algemene stemmen besloten tot een statutenwijziging. Deze statutenwijziging is op 14 mei 2007 verleden voor mr. M.H.F.O. Haanappel, waarnemer van mr. M.W. van der Zanden, notaris te Eindhoven, in aanwezigheid van de voorzitter van het Bestuur, prof.dr.ir. J.C. Schouten. Het doel van de Stichting en de middelen om dat doel te bereiken zijn in de nieuwe Statuten duidelijker omschreven. Ook zijn ondermeer de samenstelling van het Bestuur en de zittingstermijn van de bestuursleden strakker gereguleerd.

Het doel van de Stichting is in de nieuwe Statuten omschreven als het stimuleren en belonen van excellentie op de volgende terreinen:

  • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de chemische technologie in de meest brede zin van het woord;
  • wetenschappelijk en technisch onderwijs op dit gebied;
  • activiteiten op dit gebied gericht op kennisvalorisatie, industriële innovatie, en/of de start van nieuwe bedrijven;
  • activiteiten gericht op het ontwikkelen, stimuleren en versterken van de positie van dit gebied in de samenleving.

Het Bestuur wil deze doelen bereiken ondermeer door het uitreiken van prijzen, waaronder de Hoogewerff Gouden Medaille aan gerenommeerde personen die zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden op het gebied van de chemische technologie, de Hoogewerff Jongerenprijs aan veelbelovende kandidaten jonger dan veertig jaar die een opvallende prestatie hebben geleverd op het gebied van de chemische technologie, en de Hoogewerff Stimuleringsprijs aan een persoon, groep van personen, organisatie, instituut of bedrijf welke zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden in het realiseren van nieuwe bedrijvigheid en/of industriële innovatie.

Het Bestuur dient een representatieve verdeling van bestuursleden na te streven uit deelgebieden binnen de chemische technologie in brede zin van het woord, alsmede een representatieve vertegenwoordiging van industriële ondernemingen, instituten, universiteiten, overheidsorganen en andere organisaties. De zittingstermijn van bestuursleden is vijf jaar. De zittingstermijn kan na afloop telkenmale worden verlengd met een periode van vijf jaar. De herbenoeming van bestuursleden gebeurt door de overige leden van het Bestuur.

Het Bestuur verwacht dat deze nieuwe Statuten haar slagvaardigheid en daadkracht verder zullen versterken.

Plaats een reactie