Vermogensbeheer

Geschiedenis Hoogewerff-Fonds

Vermogensbeheer

In 1917 bedroeg het aanvangskapitaal van het Hoogewerff-Fonds f. 112.000,-. In de eerste jaren na de oprichting is door het bestuur veel aandacht besteed aan de wijze van belegging van de gelden. Zo werd, gezien de onzekere tijden, op voorstel van Prof. Hoogewerff besloten het effectenbezit van het Fonds (obligaties) te assureren tegen koersverlies bij uitloting.

Donaties aan het Fonds zijn in de loop der jaren niet veel voorgekomen. In 1926 schonk Ir. J.D. Ferman een bedrag van f. 100,-. In 1930, 1931 en 1932 deed Ir. F.C. Waller schenkingen van elk f. 2.000,-. In 1976 werd door Prof.dr.ir. J.C. Vlugter een schenking gedaan van f. 3.000,-. In 2001 tenslotte ontving het Hoogewerff-Fonds uit de nalatenschap van Ir. J.H. de Vlieger een zeer omvangrijke donatie in aandelen.

Vanaf de oprichting tot eind 1990 werd door de Stichting aan derden een totaalbedrag van ca. f. 260.000,- aan steun verleend. De hoogte van deze financiële steun liep van jaar tot jaar sterk uiteen en er waren zelfs jaren waarin in het geheel geen financiële steun werd verleend. Het laagste bedrag dat werd uitgegeven, t.w. in 1925, was f. 1.000,-, terwijl in 1966 een bedrag van f. 18.890,- werd uitgekeerd.

Het kapitaal van het Fonds is in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen mede als gevolg van de waardestijging van het effectenbezit.

Na het legaat van Ir. J.H. de Vlieger medio 2001 zagen de beleggingen er als volgt uit:aandelen 62%, obligaties 24%, onroerend goed 10%, liquiditeit 4%. In die periode besloot het bestuur dat het wenselijk is op den duur te streven naar een verdeling van: aandelen 40-50%, hoogrentende obligaties 40-50%, onroerend goed 10%, liquide middelen 0-10%.

Medio negentiger jaren is besloten jaarlijks advies te vragen aan experts van de ABN AMRO Bank, waardoor de, in het verleden vaak langdurige, financiële discussies tijdens bestuursvergaderingen voortaan beperkt kunnen blijven tot instemming met of afwijzing van het door deze adviseurs voorgestelde beleid. Hierdoor zal meer tijd overblijven voor de echt inhoudelijke zaken.

Bedroeg het vermogen eind 1991 nog ongeveer f. 1.000.000,-, eind 2001 is dit toegenomen tot ruim f. 2.200.000,-, terwijl in die tien jaar ongeveer f. 600.000,- is besteed aan de uitgekozen doelen van het Hoogewerff-Fonds.