Home

Een eeuw chemische technologie in Nederland

In de afgelopen honderd jaar is de chemische technologie van groot belang geweest bij de economische ontwikkeling van de westerse geïndustrialiseerde wereld. Een eeuw chemische technologie in Nederland biedt een samenvattend overzicht van de ontwikkeling van het betreffende vakgebied tot nu toe, met een focus op de binnenlandse ontwikkelingen in internationale context. Maar inmiddels dienen zich nieuwe vraagstukken en mogelijkheden aan voor chemische technologen. De noodzaak om de CO2-uitstoot die het gevolg is van het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen tot een minimum te beperken, vormt een grote uitdaging. De nieuwe vraagstukken liggen met name op het terrein van de onafwendbare energie-transitie en het gebruik van alternatieve grondstoffen voor de chemische industrie.

Dit boek gaat dan ook niet alleen over de afgelopen eeuw. In het slothoofdstuk beschrijven de auteurs de uitdagingen aan de chemie en chemische technologie in de komende jaren. Ze laten daarbij zien dat het vakgebied chemische technologie ook in de komende era zeer belangrijk zal zijn voor de welvaart en het welzijn van ons land.

U kunt het boek bestellen via administrateur@hoogewerff-fonds.nl
Prijs: € 17,50 excl. verzend- en verpakkingskosten

Stichting Hoogewerff-Fonds

De Stichting Hoogewerff-Fonds is in 1917 opgericht door Prof.dr. S. Hoogewerff, toenmalig hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft.

De activiteiten van de Stichting Hoogewerff-Fonds richten zich specifiek op het gebied van de chemische technologie in Nederland (Engelse term: chemical engineering). De Stichting stimuleert en beloont ondermeer wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op dit gebied in de meest brede zin van het woord. Daarnaast stimuleert de Stichting activiteiten gericht op kennisvalorisatie, industriële innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

De Stichting kent met enige regelmaat drie belangrijke prijzen toe, te weten de Hoogewerff Gouden Medaille, de Hoogewerff Jongerenprijs en de Hoogewerff Stimuleringsprijs.

Lezing

Sinds 2007 wordt de Hoogewerff Lezing gepresenteerd tijdens het Nederlands Procestechnologie Symposium (NPS) door een prominente kandidaat afkomstig uit de industrie, maatschappelijke instanties of academia. De Stichting subsidieert verder een bijzondere leerstoel aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast steunt zij onder meer activiteiten van de studieverenigingen die verbonden zijn aan de chemisch-technologische faculteiten van de Nederlandse universiteiten.

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds wordt gevormd door personen afkomstig onder meer uit het bedrijfsleven, de technologische instituten, het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI NIRIA), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het chemisch-technologisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

anthranilzuur

De bereiding van anthranilzuur volgens de nieuwe methode uit phtaalmide, gepubliceerd als ‘De l’action des hypochlorites et des hypobromites alcalins sur quelques imides et sur la phtaldiamide’ (Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas, 10 (1891) 4-12), bleek van grote betekenis, omdat dit toentertijd het uitgangspunt was voor de bereiding van indigo.

Hoogewerff Portret
Noel-2019-2

2019 Hoogewerff Jongerenprijs
Dr. T. Noël

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds heeft de Hoogewerff Jongerenprijs 2019 toegekend aan dr. Tim Noël van de Technische Universiteit Eindhoven. Tim Noël heeft baanbrekend werk verricht op onder meer het gebied van de ‘flow chemistry’, het ontwikkelen van continue processen voor fijnchemie die doorgaans ladingsgewijs worden uitgevoerd. Binnen dit gebied heeft hij grote stappen gezet op het gebied van fotochemie en electrochemie.

Kaptein

2017 Hoogewerff Gouden Medaille
Prof.dr. F. Kapteijn

Het Bestuur van de Stichting Hoogewerff- Fonds heeft de Hoogewerff Gouden Medaille 2017 toegekend aan prof. dr. Freek Kapteijn, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Met de toekenning van de Gouden Medaille aan Freek Kapteijn wil het bestuur van de Stichting Hoogewerff-Fonds haar grote waardering uitspreken voor de bijdrage van Freek Kapteijn aan de ontwikkeling van de chemische technologie. Freek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het integreren van katalyse en reactorontwerp.

Steinbusch

2014 Hoogewerff Stimuleringsprijs
Dr.ir. Kirsten Steinbusch

De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 is toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch voor baanbrekend werk betreffende de omzetting van bio-afval in waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Tijdens haar promotiewerk aan de Universiteit Wageningen heeft zij onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas – hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval.